majokla-apdrosinasana

Īpašuma apdrošināšana sedz zaudējumus, kas nodarīti:

  • nekustamajam īpašumam (dzīvoklim, privātmājai, palīgēkām u.c.)
  • kustamajam īpašumam (mēbelēm, sadzīves tehnikai, apģērbam, hobija priekšmetiem u.c.)

Īpašumu iespējams apdrošināt pret šādiem riskiem:

  • ugunsgrēks (ugunsgrēks, zibens spēriens, eksplozija, lidaparātu vai to daļu nokrišana);
  • dabas stihijas (vētra, plūdi, krusa, nepārtraukta snigšana u.c.);
  • šķidruma vai tvaika noplūde (ūdens un kanalizācijas sistēmu avārijas, applūšana u.c.);
  • trešo personu prettiesiska rīcība (zādzība ar ielaušanos, laupīšana, ļaunprātīgi bojājumi);
  • transportlīdzekļa trieciens;
  • kā arī izvēlēties apdrošinātāju piedāvātos papildsegumus.