Jautājiet mums

buvniecibas-apdrosinasana

Būvniecības garantijas.

Garantiju pamatveidi:

  • Konkursa garantija – apdrošinātājs garantē konkursa noteikumos noteikto garantijas summu, gadījumā, ja apdrošinājuma ņēmējs pēc uzvaras izsolē atsakās slēgt būvniecības līgumu vai piedāvājuma spēkā esamības periodā maina sava piedāvājuma noteikumus, vai atsauc piedāvājumu.
  • Priekšapmaksas (avansa) garantija – apdrošinātājs garantē zaudējumu segšanu gadījumā, ja apdrošinājuma ņēmējs, saņemot no Apdrošinātā priekšapmaksu, būvniecības līgumā paredzētajos termiņos neveic būvniecības līgumā paredzētos darbus saņemtās priekšapmaksas apmērā.
  • Darbu izpildes garantija – apdrošinātājs garantē zaudējumu segšanu būvniecības līgumā paredzētā apjoma robežās, gadījumā, ja apdrošinājuma ņēmējs noteiktā termiņā nav veicis visus būvniecības līgumā paredzētos darbus.
  • Garantijas laika garantija – apdrošinātājs garantē zaudējumu segšanu būvniecības līgumā paredzētā apjoma robežās, gadījumā, ja apdrošinājuma ņēmējs neveic garantijas periodā atklāto defektu novēršanu.

Būvniecības risku apdrošināšana. 

Būvniecības risku apdrošināšana piedāvā aizsardzību, ja notiek ēku, būvju, ceļu, tiltu, ūdensvadu un citu inženierbūvju montāža, celtniecība vai remonts.

Iespējams apdrošināt:

  • īpašumu – būvniecības vai montāžas darbus; būvniecības materiālus, būvniecībā izmantojamos darba rīkus un būvlaukuma aprīkojumu, esošo vai pieguļošo īpašumu.
  • būvniecības tehniku – ekskavatorus, ceļamkrānus, buldozerus, citu būvniecībā izmantojamo tehniku.
  • būvnieku civiltiesisko atbildību – pret trešo personu īpašumu bojājumu, pret trešo personu veselībai nodarīto kaitējumu.

Polisi var iegādāties vienam projektam vai gada polisi.